Menu
Bestsellery
Samsung FG87SUST
Samsung FG87SUST
611,56 zł 497,20 zł
szt.
Bosch PKE645CA1E
Bosch PKE645CA1E
866,80 zł 704,72 zł
szt.
SAMSUNG GALAXY A41 BLUE (SM-A415FZBD)
SAMSUNG GALAXY A41 BLUE (SM-A415FZBD)
1 056,31 zł 858,79 zł
szt.
PHILIPS 43PUS6504
PHILIPS 43PUS6504
1 279,52 zł 1 040,26 zł
szt.
Philips SHE3700BK/00
Philips SHE3700BK/00
37,75 zł 30,69 zł
szt.
HUAWEI P40 LITE CRUSH GREEN (51095CJX)
HUAWEI P40 LITE CRUSH GREEN (51095CJX)
810,29 zł 658,77 zł
szt.
Regulamin

 

§ 1 – DEFINICJE
Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy.
Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez
Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
Dostawca – oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie
dokonywania Dostawy Towarów.
Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta
podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia
dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa
mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa
sprzedaży.
Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego
rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji.
Login – oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z
ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia
Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Login jest właściwym adresem poczty
elektronicznej Klienta.
Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną
niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we
własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie,
wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu
Internetowego.
Sprzedawca – oznacza Spółkę F1 Sp. z o.o.  z siedzibą w Medyka
405A/15P 37-732 Medyka NIP: 7952534238 zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000580029.
Strona Internetowa Sklepu – oznacza stronę internetową, pod którą Sprzedawca
prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie el-mart.pl
Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony
Sklepu Internetowego.

§ 2 – REGULAMIN – POSTANOWIENIA OGÓLNE
Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa
własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej
Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie
z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny i określony przez Regulamin. Sklep
Internetowy jest udostępniany przez Sprzedawcę za pośrednictwem sieci Internet i
Strony Internetowej Sklepu. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest regulacja
warunków sprzedaży oraz funkcjonowania Sklepu internetowego. Regulamin jest
udostępniany nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronie internetowej 
www.El-Mart.pl  w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie,
odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie i zapisanie na nośniku w
każdej chwili. Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe jest gdy zaakceptuje
się niniejszy Regulamin. Właścicielem sklepu internetowego zarejestrowanego pod
adresem: www.el-mart.pl jest F1 Sp. z o.o.  z siedzibą w Medyka
405A/15P 37-732 Medyka NIP: 7952534238 zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000580029,
zwana dalej Sprzedającym. Do podmiotów innych niż Konsumenci nie stosuje się
przepisów ustawy z dnia 2 marca 2000 r. – o ochronie niektórych praw konsumentów
oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz
ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej
oraz o zmianie kodeksu cywilnego, w szczególności przepisów dotyczących prawa
odstąpienia od umowy sprzedaży oraz uprawnień z tytułu niezgodności towaru z umową.
Informacje zawarte na stronach internetowych Sprzedającego nie stanowią oferty w
rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w
rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Sprzedawca prezentuje cyfrowe zdjęcia
oferowanych produktów. Ponadto, dokłada wszelkich starań, aby prezentowane zdjęcia
były najwyższej jakość i w najwyższym stopniu odzwierciedlały rzeczywisty stan i
kolorystykę prezentowanych produktów. Ceny w Sklepie Internetowym Sprzedawcy
podawane są w złotych polskich (PLN). Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany
cen produktów znajdujących się w katalogu produktów, wprowadzania nowych
produktów do Sklepu Internetowego i usuwanie niedostępnych produktów,
przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sprzedawcy oraz
wprowadzania w nich modyfikacji. Rozmieszczenie wzorów na sprzedawanych
produktach w rzeczywistości może w małym stopniu różnić się od produktów,
prezentowanych w sklepie internetowym.


§ 3 – KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do
zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na Stronie Internetowej Sklepu, z
zastrzeżeniem postanowień §4 Regulaminu. Korzystanie ze Sklepu Internetowego
odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym przez Regulamin.
Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla
Użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych,
systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne
wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Stron Sklepu Internetowego to:
przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z wyłączną obsługą
JavaScript i „cookies” lub Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z wyłączną obsługą
JavaScript i „cookies”, Google Chrome w wersji 10 lub nowszej z wyłączną obsługą
JavaScript i „cookies”, niezależnie od włączonego języka, akceptująca pliki typu „cookies”
oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 160 kbit/s. W celu złożenia
zamówienia w Sklepie Internetowym oraz w celu korzystania z Usług dostępnych na
Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego
konta poczty elektronicznej. Klient, korzystając ze Sklepu Internetowego nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm
działania Sklepu Internetowego i Strony Sklepu Internetowego. Zakazane jest
dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez
Klienta Sklepu Internetowego, Strony Sklepu Internetowego lub usług nieodpłatnych
świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami,
naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedawcy. Klient
jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu Internetowego wyłącznie na własny
użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego
w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby
interes Sprzedawcy.


§ 4 – REJESTRACJA
W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać Rejestracji. Rejestracja
nie jest konieczna do składania przez Klientów zamówień w Sklepie Internetowym. W
celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez
Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz
rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji
znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala
indywidualne Hasło. Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje z zachowaniem
poniższych zasad: a) Klient powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego
chyba, że pole jest oznaczone jako opcjonalne; b) Informacje wpisane do formularza
rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Klienta i być zgodne z prawdą, przy czym
Klient jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do formularza
rejestracyjnego; c) Klient powinien zapoznać się i potwierdzić fakt, iż przeczytał
Regulamin oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego; d) Klient oznaczając
odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, powinien wyrazić wolę zawarcia umowy o
świadczenie drogą elektroniczną, na jego rzecz przez Sprzedawcę, usługi prowadzenia
Konta Klienta, przy czym niewyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy uniemożliwia
Rejestrację i założenie Konta Klienta; e) Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie
jego danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji usług
na podstawie umów zawartych zgodnie z Regulaminem (art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o
ochronie danych osobowych) przy czym Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści
swoich danych oraz ich poprawiania. Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego
jest równoznaczne z: a) przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Klienta
postanowień Regulaminu; b) upoważnieniem Sprzedawcy do przetwarzania danych
osobowych Klienta zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi
prowadzenia Konta Klienta i wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Sprzedawcę na
adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji, informacji
związanych z obsługą techniczną Konta Klienta. W trakcie Rejestracji, Klient może
wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych. W
takim przypadku, Sprzedawca wyraźnie informuje, o celu zbierania danych osobowych
Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych
uwzględnia, iż: a) zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta;
b) Klientowi, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści oraz
poprawiania danych osobowych; c) powierzenie Sprzedawcy danych osobowych
następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych
oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Sprzedawcy
lub reklamodawców współpracujących ze Sprzedawcą na adres poczty elektronicznej
Klienta, podany w formularzu rejestracyjnym. Po przesłaniu wypełnionego formularza
rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty
elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez
Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną
usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta
Klienta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych, za wyjątkiem Loginu. Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i
nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących
na podejrzenie, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma
obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcę, z wykorzystaniem
dostępnych środków łączności. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie zmienić
Hasło, wykorzystując odpowiednie funkcjonalności w ramach Konta Klienta. Sprzedawca
tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem
lub rozpowszechnianiem treści zawartych na Stronie Internetowej Sklepu. W przypadku
zastosowania przez Sprzedawcę powyższych zabezpieczeń, Klienci zobowiązują się
powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich
zabezpieczeń lub rozwiązań.


§ 5 – ZAMÓWIENIA, PŁATNOŚĆ I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym przez 7 (siedem) dni w
tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Strony
Internetowej Sklepu. Klient kompletuje zamówienie, wybierając Towar, którym jest
zainteresowany, przez wybór polecenia „DODAJ DO KOSZYKA” pod danym Towarem
znajdującym się na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości
zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa
zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy. Wysłanie formularza
następuje przez aktywację odpowiedniego pola w formularzu zamówienia. Każdorazowo
przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy podawana jest cena łączna wybranych
Towarów oraz łączny koszt wybranego sposobu Dostawy. Złożenie zamówienia stanowi
złożenie przez Klienta Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących
przedmiotem zamówienia. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany
przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o
której mowa w §5 ust. 3 powyżej. Na podstawie złożonego zamówienia, Sprzedawca
dokonuje weryfikacji dostępności w Sklepie Internetowym zamówionego przez Klienta
Towaru. W przypadku niedostępności zamówionego produktu, Kupujący jest
informowany o tym fakcie przez Sprzedającego w okresie do 14 dni roboczych i
podejmuje decyzję o sposobie realizacji pozostałej części złożonego zamówienia
(częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania na produkt brakujący, zamiana
brakującego produktu na inny lub anulowanie całości zamówienia i zwrot pieniędzy za
zamówione produkty, w przypadku gdy płatność została zrealizowana przy użyciu karty
płatniczej zwrot jest realizowany na rachunek karty użytej do płatności). W przypadku
pozytywnej weryfikacji dostępności Towaru, Klient otrzymuje od Sprzedawcy, na adres
poczty elektronicznej, informację o przyjęciu przez niego zamówienia do realizacji, z
zastrzeżeniem §5 ust. 12 poniżej. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone
przy danym Towarze: a) stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i określone są w
złotych polskich; b) nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy, o których Klient
będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy; c) nie zawierają informacji na
temat ewentualnych opłat celnych, jeżeli adres dostawy jest poza terytorium Polski.
Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: a) przelew bankowy na
rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta
zostanie po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie
Internetowym, zaś wysyłka dokonana zostanie po wpłynięciu środków na rachunek
bankowy Sprzedawcy); b) gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu
Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po
zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym);
c) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności on-line Blue Media S.A., (w
tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym oraz po otrzymaniu z systemu informacji od Blue Media S.A. o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności);

Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 Klient nie ma możliwości zapłaty za część zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem. Dostawcy, na adres wskazany w formularzu zamówienia. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy. Przy dostarczeniu towaru od kuriera, klient jest zobowiązany sprawdzić paczkę w obecności pracownika firmy kurierskiej z którą u sprzedawcy jest podpisana umowa. W wypadku gdy produkt jest uszkodzony i fakt jest udokumentowany przy kurierze, to klient ma pełne prawo rozwiązania umowy, w tym wypadku sprzedawca jest zobowiązany zwrócić pieniądze. Jeżeli klient nie wykonał wyżej wymienionego regulaminu przyjęcia towaru, to w tym wypadku sprzedawca posiada prawo nie zwracać klientu środków wpłaconych przez niego pieniędzy. W tym wypadku sprzedający oczekuję na rozpatrzenie sprawy od służby kurierskiej, która zobowiązuje się wyjaśnić i rozwiązać sytuację, w związku z podpisaną umową ze sprzedającym.  Jeżeli paczka ma widoczne defekty, jakie wynikły  w procesie transportu,  klient powinien złożyć protokół szkody u kuriera (w obecności kuriera) w momencie przyjęcia towaru.  Dana umowa wstępuje w silę w moment przyjęcia towaru. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy, zgodnie z wolą Klienta,
paragon lub fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia, jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy. 
     Darmowa przesyłka przy zamówieniu powyżej 250 zł brutto dotyczy paczek o maksymalnej wadze 30 kg. Darmowa wysyłka nie obejmuje paczek powyżej wagi 30kg oraz wysyłek na palecie.


§ 6 – REKLAMACJE I GWARANCJA
Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura
VAT). Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru
zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. Jeżeli towar
jest niezgodny z umową w chwili jego wydania Klientowi, może on złożyć reklamację, w
celu doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo
wymianę na nowy zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych
warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2002
roku Nr 141, poz. 1176 ze zm.). Towar nie jest niezgodny z umową, gdy Klient o
niezgodności wiedział lub oceniając rozsądnie powinien o niej wiedzieć. W przypadku
uzasadnionej reklamacji przez Klienta, Produkt uszkodzony zostanie nieodpłatnie
naprawiony albo wymieniony na nowy (zgodnie z żądaniem Klienta), a jeśli będzie to już
niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania towaru albo nadmiernych kosztów),
Sprzedający stosownie obniży cenę, zwróci Klientowi równowartość ceny produktu
(odstąpienie od umowy) albo zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie Produkty o
odpowiednio takiej samej jakości i przeznaczeniu (zgodnie z żądaniem Klienta). Klient od
umowy nie może odstąpić, w przypadku gdy wada towaru jest nieistotna. Przed
skorzystaniem z przysługującego Klientowi prawa do reklamacji lub odstąpienia od
umowy, w celu usprawnienia procesu reklamacyjnego lub odstąpienia od umowy,
Sprzedający prosi o mailowy kontakt. Klient korzystający z prawa do
reklamacji Produktu powinien przesłać na adres Sprzedającego podany w § 1 ust. 2
Regulaminu reklamowany Produkt razem z dowodem zakupu oraz oświadczeniem o chęci
skorzystania z prawa do reklamacji oraz przyczynie reklamacji. W przypadku odstąpienia
od umowy z przyczyn podanych powyżej, Klient powinien przesłać na adres
Sprzedającego podany w § 1 ust. 2 Regulaminu zakupiony Produkt razem z dowodem
zakupu oraz oświadczeniem o chęci skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy oraz
jego przyczynie. Klient korzystający z prawa do reklamacji ponosi koszty przesyłki
Produktu reklamowanego do Sprzedającego. Koszt przesyłki Produktu, od którego
reklamacja została uwzględniona ponosi Sprzedający. Klient korzystający z prawa do
odstąpienia od umowy ponosi koszt przesyłki Produktu będącego przedmiotem
odstąpienia.


§ 7 – REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA, ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827
ze zm.) kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia
wydania produktu bez podawania przyczyny. Produkt zwracany przez Klienta, w związku z odstąpieniem przez Klienta od umowy na zasadzie wskazanej w pkt. 1:
 – powinien
posiadać oryginalne opakowanie dostarczone przez Sprzedającego, – powinien być
kompletny, – powinien posiadać paragon, metki, – nie powinien nosić śladów
użytkowania, plam itp. Bez dowodu zakupu (paragon, Faktura VAT, faktura imienna) sklep internetowy nie akceptuje towaru do zwrotu. Dowód zakupu powinien znajdować się na pudełku od towaru, tak by sprzedawca nie musiał psuć stanu pudełka, otwierać go. Jeśli ten warunek nie zostanie spełniony, sprzedawca odsyła towar z powrotem. W przypadku odstąpienia od umowy, na zasadzie wskazanej w
pkt. 1, zarówno Sprzedawca jak i Klient są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co
otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy w terminie 14 dni, Sposób zwrotu
należności uzależniony jest od formy pierwotnej zapłaty na rzecz Sprzedawcy: a) w
przypadku zapłaty „z góry” przelewem, Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na
rachunek bankowy Klienta, po uprzednim wezwaniu Klienta do przedstawienia danych
wymaganych do przelewu bankowego; b) w przypadku zapłaty „za pobraniem”,
Sprzedawca dokonuje zwrotu na rachunek bankowy Klienta, po przedstawienia danych
wymaganych do przelewu bankowego; c) w przypadku zapłaty „z góry” z
wykorzystaniem systemu płatności elektronicznych, Sprzedawca dokonuje zwrotu
należności na rachunek bankowy Klienta, po uprzednim wezwaniu Klienta do
przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego; Sprzedawca nie ponosi
odpowiedzialności za brak zwrotu należności lub opóźnienie takiego zwrotu, jeżeli
pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej
wezwania, o których mowa w §7 ust. 4 powyżej, Klient nie przekaże Sprzedawcy
wymaganych danych lub gdy odpowiedź na wezwanie będzie niekompletna i uniemożliwi
skuteczne dokonanie zwrotu. Sprzedawca wolny jest od odpowiedzialności, także gdy
zwrotu nie dokonano lub dokonano z opóźnieniem wskutek przekazania przez Klienta
błędnych danych wymaganych do przelewu bankowego. Zwrot należności dokonany
zostanie w takim przypadku, niezwłocznie po uzyskaniu ww. danych od Klienta. Zwrotowi
nie podlegają poniesione przez Klienta koszty odesłania towaru związanego ze zwrotem
towaru. Koszty wysyłki zwrotu towaru są ponoszone przez kupującego. Kupujący dokonując zwrotu towaru przesyła zwracany towar wraz z pisemnym
oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy na adres F1 Sp. z o.o. Medyka
405a/15P 37-732 Medyka NIP: 7952534238.


§ 8 - ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z klientami będącymi Przedsiębiorcami
Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i
w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie
usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie
(w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy
telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za
niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego, wynikające z
przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności za utratę przez Klienta lub wejście
w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego Hasła. Sprzedawca nie
ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami
Klientów, w szczególności za korzystanie przez nich ze Sklepu Internetowego w sposób
niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem. Wyłącznym źródłem
zobowiązań Sprzedawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące
przepisy prawa.


§ 9 – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych Użytkowników (dalej: „Administrator”) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) jest Usługodawca – Spółka F1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  z siedzibą w Medyka 405A/15P 37-732 Medyka NIP: 7952534238  zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000580029 . ,

Administratorem danych osobowych Kupującego (dalej: „Administrator Sprzedawca”) w rozumieniu RODO jest Sprzedający.

Dane osobowe Kupujących (imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu) są przetwarzane w celu realizacji zamówienia i wykonania zawartej z nim umowy sprzedaży, w tym przygotowania i dostarczenia zamówienia, wystawienia faktury, a także w celu realizacji prawa odstąpienia do umowy oraz skorzystania z prawa do złożenia reklamacji na zasadach określonych w Regulaminie.

Dane osobowe Użytkowników, którzy założyli konto na Stronie Sklepu (imię i nazwisko, adres dostawy, adrese-mail, numer telefonu) są przetwarzane wyłącznie w zakresie koniecznym do rejestracji i obsługi konta danego Użytkownika na Stronie Sklepu.

Użytkownik lub Kupujący może wyrazić uprzednią zgodę poprzez akceptację stosownej Klauzuli na wysyłanie mu Newslettera oraz na wysyłanie mu innych informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami). Udzielenie zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym jest dobrowolne i nie warunkuje realizacji złożonego zamówienia.

Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika (adres e-mail) w celach marketingowych jedynie za uprzednią zgodą Użytkownika wyrażoną za pomocą stosownej Klauzuli. Usługodawca może udostępnić takie dane osobowe Użytkownika osobom trzecim jedynie za uprzednią zgodą Użytkownika wyrażoną za pomocą stosownej Klauzuli.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji powyżej wskazanych celów, w tym obsługa konta Użytkownika, dostarczenia zamówienia, wystawienia faktury, obsługi reklamacji i prawa odstąpienia od umowy. Informacje te są ściśle poufne i wykorzystywane wyłącznie przez Usługodawcę lub Sprzedającego.

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą udostępnianie na rzecz innych podmiotów bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Użytkownika lub Kupującego. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Administrator może powierzyć w drodze pisemnej umowy przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim wyłącznie w określonym przez niego celu i zakresie koniecznym do rejestracji i obsługi konta Użytkownika lub realizacji danego zamówienia i wykonania umowy zawartej z Kupującym, zgodnie z art.28 RODO.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w tym:

  1. w zakresie danych osobowych niezbędnych do rejestracji i obsługi konta danego Użytkownika – przez okres niezbędny do realizacji usługi;

  2. w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia – do momentu wydania Towaru Kupującemu;

  3. w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji prawa odstąpienia od umowy oraz prawa do złożenia reklamacji – do dwóch lat od momentu wydania Towaru Kupującemu;

  4. w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji celów marketingowych świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w punkcie 7 – do momentu wycofania zgody udzielonej przez Użytkownika; 

    Użytkownik lub Kupujący posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

    Użytkownikowi lub Kupującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika lub Kupującego narusza przepisy RODO.

 

    • Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystającze Strony Sklepu Użytkownik lub Kupujący akceptuje, że w urządzeniu końcowym zostaną zainstalowane pliki cookies, które umożliwiają Usługodawcy świadczenie usług. Więcej informacji na temat stosowania plików cookies przez Usługodawcę na Stronie Sklepu można znaleźć w Polityce Prywatności oraz Polityce Prywatności Cookies.

 

 

§ 10 – REGULAMIN – ZMIANY
Sprzedawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych lub
technicznych. Klienci posiadający Konto zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w
wiadomości e-mail, wysłanej na 14 dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym
brzmieniu, zaś innym użytkownikom – w komunikacie wyświetlanym na stronie głównej
przez 14 dni przed wejściem jego w życie. W tym czasie, Klient musi odmówić akceptacji
lub ponownie zaakceptować Regulamin. W razie braku akceptacji zmienionego
Regulaminu, Klient ma możliwość usunięcia Konta w każdym czasie.  Zamówienia
złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z
dotychczasową treścią Regulaminu.


§ 11 – NEWSLETTER
Usługa subskrypcji Newslettera świadczona jest przez Sprzedawcę na rzecz Klientów,
którzy dobrowolnie wyrażą na to zgodę. W celu zasubskrybowania Newslettera, Klient
wykonuje następujące czynności: a) zamawia poprzez interaktywny formularz dostępny
na stronie www.el-mart.pl  oraz podanie swojego adresu poczty elektronicznej (e-
mail) usługę Newslettera, b) dokonuje akceptacji treści Regulaminu oraz wyraża zgodę
na przetwarzanie przez Usługodawcę zbioru danych osobowych zawartych w Formularzu
dla świadczenia usługi Newslettera w celach marketingowych oraz na przekazywanie
informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej związanych z świadczoną
usługą Newslettera, c) uaktywnia przycisk „Zapisz”, d) aktywuje usługę za
pośrednictwem linka znajdującego się w wiadomości e-mail wysłanej Użytkownikowi na
adres podany przez Klienta. Klient może również zapisać się do Newslettera poprzez
formularz Zamówienia. Z chwilą aktywowania subskrypcji, pomiędzy Sprzedawcą a
Klientem zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi Newsletter na czas nieoznaczony.
Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newslettera
poprzez dezaktywację subskrypcji. Rezygnacja z Newslettera następuje poprzez
aktywowanie odpowiedniego linka zamieszczonego w stopce każdego listu
elektronicznego przesyłanego w ramach usługi Newslettera. Usługodawca zapewnia
ochronę przekazu elektronicznego poprzez stosowanie środków technicznych w stopniu
odpowiadającym zagrożeniom bezpieczeństwa usługi Newslettera. Zgoda na
otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej wysyłanymi
przez Usługodawcę jest dobrowolna i w każdej chwili można ją wycofać.


§ 12 – REGULAMIN – POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie Sklepu Internetowego.

Sprzedający zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana dokonywana
będzie poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na stronach Sklepu
Internetowego. Zmiany do obowiązującego Regulaminu lub nowa treść Regulaminu
wchodzi w życie po upływie 7 dni od daty umieszczenia nowej treści Regulaminu na
stronie Sklepu Internetowego. Data wejścia w życie nowego regulaminu będzie
jednoznacznie określona w jego treści. Wszystkie zamówienia przyjęte przez
Sprzedającego do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na
podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.
Regulamin oraz umowa sprzedaży na podstawie niniejszego Regulamin podlegają prawu
polskiemu. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży, o ile niewykonanie lub
nienależyte wykonanie spowodowane było okolicznościami, na które Sprzedający nie
miał wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). W przypadku
wystąpienia siły wyższej wykonanie zobowiązań zostaje zawieszone na okres jej trwania.
Wszystkie wymienione nazwy produktów lub producentów są używane wyłącznie w
celach handlowych i są zastrzeżonymi Znakami Towarowymi producentów. Prawa
autorskie dla wszystkich zdjęć przysługują Sprzedającemu, Niniejszy Regulamin jest
dostępny na stronach Sklepu Internetowego w formie umożliwiającej utrwalenie go w
systemach teleinformatycznych Sprzedającego. Wszelkie spory powstałe na gruncie
Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie polski sąd powszechny właściwy dla
siedziby Sprzedającego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje
się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 rok Nr
16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku Nr 144, poz. 1204 ze zm.), ustawy z dnia 31 marca
2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę
wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1225) oraz ustawy z
dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o
zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 roku Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

 

 

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

KONTAKT Z NAMI:

Telefon: 537 941 260

sklep1@el-mart.pl

Waluty
więcej więcej
Producenci
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl